Planul de Dezvoltare Instituţională al Colegiului Economic “Anghel Rugină”, Vaslui defineşte perspectivele de dezvoltare ale instituţiei pentru perioada 2015–2019, ţinând cont de dinamica schimbărilor sociale şi rolul învăţământului într-o societate modernă, mereu schimbătoare, privind menirea ei de a da răspunsuri adecvate, de a redefini valorile epocii postmoderne şi de necesitatea asumării noilor exigenţe europene în materie de educaţie şi cercetare.

Un aport important au adus ideile şi propunerile cadrelor didactice cu privire la dezvoltarea instituţională în cadrul dezbaterilor în catedre şi al Consiliului Profesoral al liceului. Ne bazăm în demersul nostru de concepere a Planului de Dezvoltare Instituţonală specific Colegiului Economic “Anghel Rugină”, pe premisa că avem de a face cu un nou tip de elev, care necesita un alt tip de abordare.

PDI – ul de fată este elaborat pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ şi în concordanţă cu noile cerinţe ale integrării depline a învăţământului românesc în Uniunea Europeană.

Punctele de plecare şi de referinţă ale oricarui PDI sunt acelea că învăţământul trebuie să joace un rol fundamental în consacrarea unei economii globale (global economy), a unei societăţi globale a cunoaşterii (knowledge society) şi a unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii (lifelong learning society ).

La baza acestui proiect de dezvoltare instituţională stau următoarele două componente:

componenta strategică:

 • misiunea unităţii şcolare
 • ţintele şi opţiunile strategice ale unităţii şcolare

componenta operaţională:

 • programele
 • activităţile
 • acţiunile concrete prin care se ating ţintele strategice şi se realizează misiunea unităţii şcolare.

Ne propunem ca ambele componente să atingă toate domeniile funcţionale care constau în:

 1. Dezvoltarea şi diversificarea curriculară prin:
 • Asigurarea complementarităţii cu trunchiul comun şi diversificarea ofertei educaționale, adecvate bazei didactice a şcolii şi specificului liceului
 • Realizarea unei reţele de consiliere şi orientare în carieră a viitorilor absolvenţi;
 • Proiectarea, organizarea şi monitorizarea demersului didactic în acord cu standardele de calitate;
 • Proiectarea, organizarea şi monitorizare a unor activităţi de educație a adulților în domeniul tehnologiei informației.
 1. Dezvoltarea resurselor umane
 • Formarea cadrelor didactice în vederea realizării unui demers didactic centrat pe elev, pe aptitudini şi capacități, pe dezvoltarea canalelor informaționale;
 • Dezvoltarea spiritului antreprenorial la elevi şi profesori;
 • Dezvoltarea unui management centrat pe lucrul în echipă, pe corelare intre diferite compartimente, valorificare a produselor obținute.
 1. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
 2. Dezvoltarea relaţiilor comunitare

 OBIECTIVE STRATEGICE

Obiectivul general al şcolii noastre este realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate în interesul elevului şi a motivării elevilor pentru achiziţionarea unor cunoştinţe teoretice şi practice.

În vederea atingerii obiectivului general politica de personal a şcolii noastre îşi propune următoarele:

 1. Crearea unui climat de siguranţă civică şi libertate spirituală axat mai ales pe activităţi intelectuale şi profesionale pentru toate cadrele didactice şi elevi;
 2. Formarea cadrelor didactice în funcţie de nevoile identificate;
 3. Colaborarea cu instituţiile abilitate (Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Casa Corpului Didactic, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Științifice).

În perioada 2015-2019, Colegiul Economic „Anghel Rugină” îşi propune următoarele obiective:

OBIECTIV 1: IMPLEMENTAREA SISTEMULUI CALITĂŢII
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

 1. Întocmirea unui plan de imbunătăţire a calităţii actului educaţional pe baza raportului de autoevaluare realizat la sfârşitul anului şcolar precedent şi validat de ISJ.
 2. Realizarea de acţiuni pentru atingerea ţintelor si obiectivelor prevăzute in planul de Imbunătăţire.
 1. Monitorizarea îndeplinirii ţintelor şi obiectivelor, atât a celor intermediare cât şi a celor finale.
 2. Realizarea feed-back-ului , întocmirea raportului de autoevaluare, stabilirea priorităţilor pentru anul şcolar următor.

OBIECTIV 2: ADAPTAREA OFERTEI DE FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII ŞI OPŢIUNILOR ELEVILOR
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

 1. Dezvoltarea de competente cheie in randul elevilor de clasa a X-a care studiaza la profil servicii, domeniile turism si economic, prin stabilirea unor parteneriate cu institutii europene care sa ofere posibilitatea elevilor de a participa la stagii de pregatire practica de inalta calitate;
 2. Dezvoltarea dimensiunii europene a institutiei prin asimilarea de noi abordari ale educatiei si oferirea unor exemple de buna practica elevilor si profesorilor de discipline tehnologice;
 3. Dezvoltarea dimensiunii europene in educatia oferita elevilor prin dezvoltarea competentelor lingvistice, cu accent pe limbajul de specialitate, pentru facilitatea integrarii elevilor pe piata europeana a muncii;
 4. Dezvoltarea directiilor de cooperare europeana prin: derularea de proiecte de parteneriat cu scoli europene, implementarea de proiecte de mobilitate VET, implementarea de proiecte de mobilitate scolara;
 5. Colaborarea cu CJAPP şi cu şcolile gimnaziale din zonă pentru propuneri şi recomandări desprinse din sondarea optiunilor elevilor;
 6. Consilierea elev - părinte în alegerea carierei şi pe perioada formării, inclusiv furnizarea datelor legate de cererea şi tendinţele înregistrate pe piaţa forţei de muncă;
 7. Monitorizarea evoluţiei somajului în rândul tinerilor absolvenţi;

OBIECTIV 3: FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

 1. Întâlniri la nivelul catedrelor cu „campionii învăţării”.
 2. Lecţii demonstrative susţinute de campionii învăţării.
 3. Asistenţe la orele susţinute de profesorii receptivi la învăţarea centrată pe elev.
 4. Stimularea interesului profesorilor pentru înscrierea/ susţinerea gradelor didactice
 5. Realizarea evidenţei cursurilor de perfecţionare urmate de cadrele didactice;
 6. Monitorizarea participării cadrelor didactice la activităţile metodice organizate de ISJ Vaslui, CCD Vaslui sau centrele de perfecţionare.
 7. Participare la programe şi burse de mobilitate individuală de formare continuă.

OBIECTIV 4: AMENAJAREA UNOR LABORATOARE CONFORM SPECIALIZĂRILOR NOI
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

 1. Cuprinderea în bugetul Comunităţii locale pe anul 2015-2019 a cheltuielilor cu privire la investiţiile necesare
 2. Implicarea profesorilor, diriginţilor şi elevilor în pavoazarea holurilor;
 3. Menţinerea unui climat favorabil procesului instructiv-educativ prin implicarea elevilor în înfrumuseţarea sălilor de curs.

OBIECTIV 5: IMPLICAREA ÎN ACTIVITĂŢI ŞCOLARE, EXTRAŞCOLARE, DE COOPERARE EUROPEANĂ ŞI DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE CU ŞCOLI DIN ROMÂNIA ŞI DIN ŢĂRI EUROPENE/ FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PRIN PROGRAME EUROPENE.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:

 1. Realizarea de parteneriate cu şcoli din România şi din ţări europene;
 2. Monitorizarea proiectelor aflate în derulare;
 3. Implicarea şcolii în realizarea de proiecte europene.
 4. Accesarea unor proiecte de finanţare a dezvoltării resurselor umane prin FSE.
 5. Desfăşurarea de activităţi în baza acordului încheiat cu Fundaţia “People to People”;
 6. Formarea profesională continuă a cadrelor didactice prin burse de mobilitate individuală;
 7. Activităţi pe platforma eTwinning (proiecte, cursuri);
 8. Promovarea şi dezvoltarea valorilor europene participând la activităţi ştiinţifice, cultural-artistice, sportiv-turistice, caritabile, simpozioane, iniţiate de şcoala sau de parteneri la nivel naţional, international (proiecte educaţionale).
 9. Reconfirmarea statutului de Şcoală Europeană.